ห้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน – เพลินทริป | PlearnTrip.com

Call us  081-420-5572
Email: riabriang@gmail.com

ห้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม อพท. ชั้น 30

ตัวแทนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.ร่วมกับทางสมาคมท่องเที่ยวไทยอย่างรับผิดชอบ หรือ TRTA จัดการประชุมเพื่อคัดเลือกชุมชนต้นแบบ 5 ชุมชน จาก 38 ชุมชน ทั่วทุกภาค เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดศักยภาพเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ตามแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม โดยคัดเลือกแต่ละด้านจาก 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร ที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว (รวมทั้งการสื่อความหมาย) ของที่ระลึก และการขนส่งภายในชุมชน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้

– ชุมชนมีรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และสามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางท่องเที่ยวหลักได้

– ชุมชนมีรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มที่ชัดเจน

– ชุมชนมีพื้นฐาน และแนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

– ชุมชนมีความสนใจในกาพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ Tourism Supply Chain ที่มีอยู่ในชุมชน

สำหรับ 5 ชุมชนที่ได้รับคัดเลือกมี ดังต่อไปนี้

1. ชุมชนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ด้านอาหาร

2. ชุมชนพรุจูด จ.ตรัง ด้านที่พัก

3. ชุมชนถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว

4. ชุมชนโพธิ์กอง จ.สุรินทร์ ด้านของที่ระลึก

5. ชุมชนทุ่งหยีเพ็ง จ.กระบี่ ด้านการขนส่งภายในชุมชน

หลังจากนี้ อพท. และ สททร. จะลงไปพัฒนาศักยภาพในด้านที่เกี่ยวข้องให้กับชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกต่อไป