เกี่ยวกับเรา – เพลินทริป | PlearnTrip.com

Call us  081-420-5572
Email: riabriang@gmail.com

เกี่ยวกับเรา

ประวัติ ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช

1. ชื่อ – สกุล : ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช (Dr. PrachyakornChaiyakot)
2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ผู้สอน
หน่วยงาน :
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัยตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์มือถือ 081 939-8195
E-mail: drkorntat@hotmail.com, prachyakornc@gmail.com

3. ประวัติการศึกษา :

วุฒิการศึกษา สถาบัน ปีที่จบ
 ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2535
 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2549
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ภาควิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2554

4. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ : การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism: Ecotourism, Cultural Tourism, Rural Tourism, Community Based Tourism, Environmentally Friendly Tourism etc.)

5. ประวัติการทำงาน :

หน่วยงาน / บริษัท ตำแหน่ง   ปี พ.ศ.   หน้าที่โดยสังเขป
การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
  • พนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
  • พนักงานส่งเสริมการตลาด
  • พนักงานวางแผน
  • หัวหน้างานวิชาการ
2540-2557
  • จัดทำแผนพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
  • ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว
  • บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ
  • จัดทำแผนงาน งบประมาณ ประจำปี
  • เป็นวิทยากรด้านการท่องเที่ยวเป็นต้น

 

6. ผลงานทางวิชาการ

ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน การตีพิมพ์ / เผยแพร่ / อื่นๆ
บทความวิชาการ Role of the Community in Eco-tourism Management in Thailand วารสาร SEAMEO-SPAFA, 2004
งานวิจัย
(ผู้ช่วยนักวิจัย)
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่ภาคใต้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ปี พ.ศ. 2550
งานวิจัย
(ผู้ช่วยนักวิจัย)
 การศึกษาและพัฒนาองค์กรจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2552
งานวิจัย
(ปริญญาเอก)
 Ecotourism Situation in Songkhla Lake Basin: The opportunity and Challenge Regional Conference on Tourism Research (RCTR 2010) 13-14 December 2010 UniversitiSains Malaysia
งานวิจัย
(ปริญญาเอก)
 A Pattern of Rural Tourism in Songkhla Lake Basin, Thailand  International Journal of Management & Information System – second quarter 2012 Volume 16, Number 2
งานวิจัย
(ปริญญาเอก)
 Herbal Garden Tourism Development In Thailand: A Case Study  Journal of Business Case Studies – March/April 2012Volume 8, Number 2
งานวิจัย  Community-based Tourism in Songkhla Lake Basin: A case Study Presented at 3rd ICSTM and the 1st ICTH
Asia as one: Balance between Individuality and integration of Asian Tourism Concept
During July 24th-26th, 2013
At Furama Hotel, Chiang Mai, Thailand
งานวิจัย  Ecotourism Activity in Songkhla Lake Basin benefiting for local community: A case study of Laankhoi Village, Phatthalung province  Gateway to Asia Pacific (Opportunities and Challenge for Better Life in Ecotourism Management) 1st International Congress on Ecotourism Management Krabi, Thailand, February 12th-12th , 2014
งานวิจัย  The opportunity to promote the environmentally friendly bicycle tourism activity near tourism city: A case study of Hatyai City.  – The oral presentation at the 1st National and 2nd International Conference Ecotourism and Social Development for ASEAN Community (ESDA 2015) on 22nd
– 23rd January 2015 at 100 Islands Resort and SPA (Roikoh Hotel) Meuang, District, Suratthani Province, Thailand
งานวิจัย
(หัวหน้าโครงการ)
 การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555
งานวิจัย
(หัวหน้าโครงการ)
การพัฒนาศักยภาพเพื่อนำไปสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2556
งานวิจัย
(หัวหน้าโครงการ)
การเปรียบเทียบมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่าง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) กับ 4 รัฐ ประเทศมาเลเซีย (กลันตัน เปรัค เคดาห์ และเปอร์ลิส) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2558
(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

7. ประวัติการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว

หัวข้อการฝึกอบรม / หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด ระยะเวลา
โครงการ Development and Management of cultural tourism in the Great Mekhong Sub-region The United Nation, Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP) 1 สัปดาห์
สังเกตการณ์จัดประชุม/สัมมนาหัวข้อ Sustainable Tourism Development ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP) 1 สัปดาห์
ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ Community – Based Eco-tourism ณ เมือง YORKJAKATA ประเทศอินโดนีเซีย  Indonesian Tourism Organization 1 สัปดาห์
เข้ารับการอบรมหัวข้อ “ความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่”  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2 สัปดาห์
เข้ารับการฝึกอบรมหัวข้อ “การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 สัปดาห์
เข้ารับการอบรมหัวข้อ “การตลาดการท่องเที่ยว” (Integrated Marketing Communications = IMC)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 สัปดาห์
เข้ารับการอบรมหัวข้อ “พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเกาหลี”  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 สัปดาห์
เข้ารับการอบรมหัวข้อ “ การจัดการท่องเที่ยวมุสลิม (Muslim Tourism Management)”  สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 3 วัน
เข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมนักบริหารเบื้องต้น  สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 1 สัปดาห์
เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การใช้ข้อมูลเพื่อการตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” รุ่นที่ 1  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 วัน
เข้าร่วมสัมมนา Responsible Tourism ในงาน World Travel Mart ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร  World Travel Mart, London, UK 1 สัปดาห์