Green Tourism in Deep South of Thailand – เพลินทริป | PlearnTrip.com

Call us  081-420-5572
Email: riabriang@gmail.com

Green Tourism in Deep South of Thailand

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัด ยะลา และนราธิวาส มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย มีความพร้อมด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ความหลากหลายของผู้คนที่ประกอบด้วย ไทยพุธ ไทยมุสลิม และไทยจีน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน ที่ผูกพันเชื่อมโยงถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ต่างๆ ก่อให้เกิดทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในรูปแบบของงานกิจกรรมประเพณีจำนวนมาก โดยอาศัยวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน และด้วยภูมินิเวศของพื้นที่ที่ประกอบด้วย เขา ป่า ทุ่งนา ทะเล ป่าพรุ จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่แตกต่างและหลากหลาย

@จุฬาภรณ์ 12 นราธิวาส

นอกจากความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมของผู้คน 3 เชื้อชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่อดีตแล้ว พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ อ่าวปัตตานี นอกจากหาดทรายขาว น้ำทะเลใสแล้ว พื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่า เป็นหาดสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ที่ปลอดอบายมุข รอบอ่าวแห่งนี้ยังมีผืนป่าพรุขนาดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ระบบนิเวศที่ซับซ้อนซึ่งก่อให้เกิดอาชีพประมงให้ผู้ได้พึ่งพา ปัตตานียังมีอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวที่มีความงามในความเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความเป็นธรรมชาติทั้งน้ำตก ทะเลหมอก วิถีชีวิตชุมชน และความสมานฉันท์ของผู้คนที่มีความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกัน

เช่นเดียวกับจังหวัดยะลา แม้ว่าไม่มีทะเลให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปสัมผัส แต่ด้วยความสวยงามของเขื่อนบางลาง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อไว้ล่อเลี้ยงคนในเมืองยะลาและคนปัตตานี พื้นที่แห่งนี้ได้ก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามโดยมีป่าฮาลา บาลา ซึ่งเป็นป่าสมบูรณ์ผืนใต้สุดเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย จนกลายเป็นจุดชมนกเหงือกที่ดีที่สุดซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์เท่าที่พบในประเทศไทย หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 และ 9 ตั้งอยู่รอบเขื่อนแห่งนี้ยังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทั้งน้ำตกฮาลาซะห์ และแหล่งชมทะเลหมอกยามเช้า เช่นเดียวกับทะเลหมอกหมอกอัยเยอร์เวงที่รอให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสถึงความบริสุทธิ์ของอากาศได้เกือบทุกวัน และเมืองเบตง ได้ชื่อว่าเมืองในหมอก ดอกไม้งาม อาหารอร่อยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจังหวัดด้วยความพร้อมของธุรกิจการบริการด้านการท่องเที่ยว และความเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ และเป็นประตูเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย

บ้านบางตาวา

ส่วนนราธิวาส เมืองใต้สุดทางทิศตะวันออก เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการแกล้งดินอันลือเลื่อง นอกจากนี้ยังมีชายหาดนราทัศน์ที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามและหาดทรายขาว เช่นเดียวกับเกาะยาว อำเภอตากใบที่ยังเป็นหาดทรายขาวบริสุทธิ์ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนทั้งในด้านของการทำประมง และการเขียนลายเรือกอและที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ความงามของธรรมชาติที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้ค้นหาประสบการณ์ด้วยตัวเองของจังหวัดนี้ ยังมีป่าพรุสินรินธร ป่าพรุที่มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศ ความหลากหลายของระบบนนิเวศยังพบได้ที่ป่าบาลา ฮาลา ในอำเภอแว้ง และสุคิริน นอกจากเป็นจุดชมทะหมอกที่สวยงามในยามเช้าแล้ว ยังมีฝูงนกเงือกให้ดูชม พร้อมกับกิจกรรมเดินป่าชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 และสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนกับอาชีพการร่อนทองที่สืบทอดกันมาจากบรรพชน

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ยังมีความงามของธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผมผสานกับวิถีชีวิตของผู้คนที่หลากหลายที่รอให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกวัยไปสัมผัส ค้นหาประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกันกับแหล่งท่องเที่ยวที่ยังมีความงดงามตามธรรมชาติ พร้อมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนที่หลากหลายในความเชื่อที่แตกต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์