Road to WTM 2016 – เพลินทริป | PlearnTrip.com

Call us  081-420-5572
Email: riabriang@gmail.com

Road to WTM 2016

World Travel Market 2016 (WTM) เป็นงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว ที่มีความสำคัญที่สุดในตลาด สหราชอาณาจักร เริ่มจัดติดต่อกันมาตังแต่ปี ค.ศ. 1980 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศได้เข้าร่วมงาน WTM ปีนี้เป็นปีที่ 36 กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 ณ Excel Exhibition Centre กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งการเข้าร่วมงานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ สมัครเข้าร่วมงานกับผู้จัดงานโดยตรงหรือสมัครเข้าร่วมงานอยู่ภายใต้พื้นที่งานส่งเสริมการขายของททท.

งาน WTM 2016 เกี่ยวข้องกับสาขาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เนื่องจากกระผม อาจารย์ประจำสาขา ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งในปี 2559 ได้รับการสนับสนุนจำนวน 3 ทุน คือ

1) แผนงานการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) โดยมีกระผมเป็นผู้อำนวยการแผนงานฯ และเป็นหัวหน้าโครงการย่อยที่ 1 โครงการศึกษาองค์ประกอบสินค้าทางการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

2) หัวหน้าโครงการย่อยที่ 1 การศึกษาศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยวของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ภายใต้แผนงานการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์และวิถีของท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ภาโดยมี ผศ.ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล เป็นผู้อำนวยการแผนฯ และมีอาจารย์พิฑูรย์ ทองฉิม เป็นนักวิจัยร่วม และ

3) หัวหน้าโครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้แผนงาน การศึกษาประเมินและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร. ภัทรพงษ์ เกริกสกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้อำนวยการแผนงานฯ และมีอาจารย์ พิฑูรย์ ทองฉิม เป็นนักวิจัยร่วม

การเตรียมงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ หมายถึงการนำไปเสนอขายได้นั้น มีกระบวนการทำงานที่ไม่ซับซ้อนแต่ต้องอาศัยการประสานงานและการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับผู้นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (user) สำรับการเตรียมงานเพื่อนำไปเสนอขายในครั้งนี้ มีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 การสำรวจศักยภาพพื้นที่ โดยที่กระผมและทีมงานวิจัยได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่เสนอขายโปรแกรมท่องเที่ยวตลาดเฉพาะ (Niche market) ที่สนใจร่วมเดินทางสำรวจพื้นที่วิจัยประกอบด้วย พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และสุราษฎร์ธานี โดยได้รับการตอบรับจากบริษัท อยุธยา โบ๊ท ทัวร์เมิงไต Andaman Discovery และ Siam rise ร่วมเดินทางสำรวจ หรือภาษาท่องเที่ยวเรียกว่าการจัด Fam Trip (Familiarization trip) ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว

โดยการสำรวจ และประเมินความเป็นไปได้ในการที่จะนำแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวไปจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยว การลงพื้นที่ไม่ได้ทำเพียงครั้งเดียว แต่ต้องทำงานจนกว่าจะได้ข้อสรุปและออกมาเป็นโปรแกมท่องเที่ยวซึ่งทั้งนักวิจัยและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีความเห็นร่วมกัน ซึ่งงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทั้ง 3 โครงการ เป็นทุนมุ่งเป้าจึงทำให้ทีมวิจัยทำงานได้คล่องตัว โดยเฉพาะในการเชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวลงพื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้งบฯจากทุนวิจัยเป็นหลัก

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากที่ได้โปรแกรมท่องเที่ยวในพื้นที่วิจัยแล้ว กระผมกับผู้ประกอบการได้หารือร่วมกันว่าโปรแกรมท่องเที่ยวที่ได้นั้นมีความเหมาะสมกับตลาดใหน ซึ่งพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และสุราษฎร์ธานี (การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) มีความเหมาะสมกับตลาดยุโรป จึงได้ชักชวนผู้ประกอบการ คือ คุณนิธิ สืบพงษ์สังข์ และ MR. Andrew Lewis บริษัท อยุธยา โบ๊ท เดินทางเข้าร่วมงาน Tourism clinic ของ ททท. ในงานแถลงแผนตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวในงาน WTM 2016 ซึ่งได้รับการตอบรับจากททท.เป็นอย่างดี

ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมการเข้าร่วมงาน กระผมได้ร่างหนังสือถึงผู้อำนวยการสกว. ตามคำแนะนำของ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้ประสานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยแจ้งให้ทราบถึงผลการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจนได้โปรแกรมท่องเที่ยวของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และผลการหารือร่วมกับผู้แทนของททท. ในการนำโปรแกรมท่องเที่ยวที่ได้ไปเสนอขายในงาน WTM 2016 ผู้อำนวยการ สกว. ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อขอประชาสัมพันธ์ และเสนอขายโปรแกรมท่องเที่ยวที่ได้จากงานวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ รวมถึงโปรแกรมท่องเที่ยวที่ได้จากงานวิจัยจังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับการตอบรับจากททท.ในการเข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้นักวิจัยที่ได้รับทุนจากวช.และสกว. ได้มีประสบการณ์ในการทำตลาดการท่องเที่ยวในงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวระดับโลก ผู้ประสานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จึงได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประสานงานนักวิจัยที่ได้รับทุนด้านการท่องเที่ยวร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดงานดังกล่าว

การเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายในเวทีระดับโลกในครั้งนี้ ไม่ใช่การนำแผ่นพับไปประชาสัมพันธ์ในงาน แต่เป็นการเสนอขายโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในทวีปยุโรปโดยทำการนัดหมาย (Appointment) เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้มาเจรจากันในงานดังกล่าว ส่วนนักท่องเที่ยวที่มาเดินชมงานเป็นเพียงเป้าหมายรอง อนึ่งตลาดที่บริษัทอยุธยา โบ๊ทเสนอขาย ประกอบด้วย อังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน ซึ่งในงาน WTM ใช้ภาษาอังกฤษในการเจรจาธุรกิจร่วมกัน จึงมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบการไทยที่มีความสามารถในการใช้ภาษาดังกล่าว

ประมวลภาพการร่วมงาน WTM 2014 ของดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช


ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช