บริการของเรา – เพลินทริป | PlearnTrip.com

Call us  081-420-5572
Email: riabriang@gmail.com

บริการของเรา

service

ด้วยประสบการณ์ ในการทำงานด้านการท่องเที่ยว มาเป็นเวลานาน ทั้งการจัดประชุม อบรม สัมมนา ถ่ายภาพ ทำสื่อประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Indoor & outdoor และกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด เราจึงมีความพร้อม สำหรับการทำงานด้านการท่องเที่ยว อย่างครบวงจร ที่สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการของรัฐบาลทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค ตลอดถึงบริษัทต่างๆ ที่ต้องการความสำเร็จทั้งผลกำไร และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ด้วยแนวคิดในการทำงานด้านการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 ด้าน หรือที่เรียกว่า PETPAM คือ

Planning การวางแผนในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งระบบ

Exploring การสำรวจศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว โปรแกรมท่องเที่ยว เส้นทางจักรยาน เส้นทางแรลลี่รถยนต์ วอล์คแรลลี่ เป็นต้น และการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวของพื้นที่

Training การจัดประชุม อบรม สัมมนา หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยวิทยากรที่ชำนาญการด้านการท่องเที่ยวในแต่ละสาขา

Promotion การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ทำแผ่นพับ แผ่นปลิว VDO presentation จัดแถลงข่าว จัดกิจกรรม Table top sale, FAM Trip เป็นต้น

Activity จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เช่น จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว แรลลี่รถยนต์ ถ่ายภาพ วอล์คแรลลี่ กิจกรรม CSR เป็นต้น

Marketing งานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว