รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย #10 – เพลินทริป | PlearnTrip.com

Call us  081-420-5572
Email: riabriang@gmail.com

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย #10

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 รางวัลประเภทองค์กรสนับสนุน และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ภาครัฐ โดยสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ส่งในนาม มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต อันหมายถึง การร่วมกันมุ่งสร้าง “สุข” บนแผ่นดิน โดยใช้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นเครื่องมือ อันนำไปสู่การคำนึงถึงคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น (เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม) และคุณภาพประสบการณ์การท่องเที่ยวของผู้มาเยือน

การล่องแม่น้ำหลังสวน

การล่องแม่น้ำหลังสวน

ความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร และพื้นที่เชื่อมโยง

งานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ดำเนินกิจกรรมผ่านทาง คณาจารย์สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยบูรณาการภาระงานหลักของอาจารย์ มหาวิทยาลัยฯ คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยคาดหวังว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรและจังหวัดต่างๆ จะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน-ชุมชน สังคม-วัฒนธรรม และกระตุ้นให้ประชาชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การเข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละกิจกรรมยังคงมีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมเกือบทุกครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะต้องเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง และจะนำไปสู่ความเข้าใจบริบทของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งนี้ชุมชน เป้าหมายภายในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วย

1) บ้านคลองเรือ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ
2) กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปากทรง (เหวโหลมโฮมสเตย์) อำเภอพะโต๊ะ
3) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกำนันเคว็ด อำเภอหลังสวน
4) ชุมชนทุ่งหงส์ อำเภอเมือง
5) หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (โฮมสเตย์ชุมชนบ้านทอน-อม) อำเภอทุ่งตะโก
6) ชมรมรักษ์เรือใบโบราณละแม อำเภอละแม
7) บ้านในไร่ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี
8) บ้านท้องตมใหญ่ อำเภอสวี
9) บ้านเกาะพิทักษ์ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน
10) กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนคลองบางสนและอ่าวบางสน ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
11) การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อสำโรง ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว
12) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ
13) ศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
14) บ้านในหยาน อำเภอพะโต๊ะ
15) บ้านหลางตาง อำเภอพะโต๊ะ
16) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพะงุ้น อำเภอสวี
17) กลุ่มอนุรักษ์คลองท่าทอง-คลองบางมุด อำเภอหลังสวน
18) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทอนอม อำเภอทุ่งตะโก
19) ศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านลุงสานนท์ อำเภอทุ่งตะโก
20) ชุมชนบ้านเขาค่าย อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
21) ชุมชนบ้านอ่าวคราม (แดน-โดมโฮมสเตย์) ตำบลด่านสวี อำเภอสวี
22) ชุมชนบ้านหาดทรายดำ ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
23) ชุมชนบ้านแหลมนาว อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
24) การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25) การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ป่าต้นน้ำพะโต๊ะ

อุทยานชุมชนป่าต้นน้ำพะโต๊ะ

มหาวิทยาลัยฯ ยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเครือข่ายจากภูผาสู่มหานที โดยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และเลขานุการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร (กทท.ดชช.ชพ) และเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ ทั้งนี้การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน หรือองค์กรเครือข่ายเป็นการนำความรู้ ความสามารถ และหลักวิชาการ รวมทั้งพลังของนักศึกษา และบุคลากรเข้าไปเติมเต็มการขับเคลื่อนเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น ด้วยการบูรณาการภาระงานหลักของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยฯ กับงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ซึ่งคาดหวังว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรและจังหวัดต่างๆ จะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่มุ่งสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน อันหมายถึง การท่องเที่ยวซึ่งเกิดจากความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยวหรือได้รับความเห็นชอบ จากเจ้าของหรือผู้ดูแลรับผิดชอบทรัพยากรท่องเที่ยว โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นนั้นมีส่วนร่วมในการจัดการตลอดกระบวนการ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการสร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและเลขานุการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร (กทท.ดชช.ชพ) ซึ่งมีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านวิชาการ เช่น เป็นหน่วยงานประสานหลักระหว่างชุมชนสมาชิกหรือหน่วยงานภายนอก จัดทำรายงานการประชุม พัฒนาศักยภาพคน-องค์กรผ่านการฝึกอบรมและเสริมความรู้ด้านต่างๆ เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินโครงการต่างๆภายในชุมชนสมาชิก เป็นต้น นอกจากนี้ การเข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละกิจกรรมยังคงมีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมเกือบทุกครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะต้องเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง และจะนำไปสู่ความเข้าใจบริบทของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
  2. การฝึกจัดนำเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใต้รูปแบบบริษัทนำเที่ยวเชิงนิเวศ (จำลอง) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวเชิงเนิวศ (จำลอง) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นศูนย์กลาง และเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร และพื้นที่เชื่อมโยงในจังหวัดใกล้เคียง และเพื่อบูรณาการความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากรประจำสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้สามารถร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกทักษะในการปฎิบัติวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นในการสร้างงาน สร้างรายได้ และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบครบวงจรที่ยั่งยืนต่อไป

    อาหารกลางป่า

    อาหารกลางป่า

  3. การดำเนินกิจกรรม กองกำลัง “เที่ยว” รับใช้สังคม ในฐานะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่เปิดการเรียนการสอนด้านการเกษตรและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นแหล่งผลิตบุคลากรออกสู่ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวนมาก จึงควรมีบทบาทในการรับใช้สังคม โดยเริ่มต้นจากภายในมหาวิทยาลัย (ระเบิดจากภายใน) ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ ด้วยการพัฒนาฐานการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนและการบูรณาการความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากรประจำสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักศึกษา บุคคลากร ประชาชนภายในท้องถิ่น และบุคคลทั่วไป ซึ่งคาดว่าประโยชน์เหล่านี้จะสามารถขยายผลสู่การนำกลับไปใช้ที่บ้าน และในชีวิตประจำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถสอดรับกับการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวเชิงนิเวศ (จำลอง) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติภายในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพรและพื้นที่เชื่อมโยงในจังหวัดใกล้เคียง ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนสมาชิกเครือข่ายฯ ให้เป็นเลขานุการเครือข่ายฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดชุมพร ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับเครือข่ายภายในจังหวัด พร้อมทั้งเป็นการหนุนเสริมศักยภาพขององค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ให้เป็นไปตามกรอบแผนงาน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย ที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับองค์กร จนถึงระดับประเทศ นำไปสู่การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
เส้นทางบนเกาะพระทอง

เส้นทางบนเกาะพระทอง

ดังนั้นการดำเนินโครงการกองกำลัง “เที่ยว” รับใช้สังคม และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาพลังจิตอาสาจากสถาบันการศึกษา ไปหนุนเสริมพลังการขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ภายใต้วัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อรวมกลุ่มคนจิตอาสารับใช้สังคม โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2) เพื่อให้กลุ่มเยาวชนเรียนรู้บริบทชุมชนบนพื้นฐานธรรมชาติ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านรูปแบบการเที่ยวรับใช้สังคม
3) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และร่วมรับใช้สังคมตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

ขั้นตอนการหลามข้าว

ขั้นตอนการหลามข้าว