เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา – เพลินทริป | PlearnTrip.com

Call us  081-420-5572
Email: riabriang@gmail.com

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

การศึกษาศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยวของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายมุ่งเป้าในปี 2560 ซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทั้งอยู่ใน 12 อำเภอของจังหวัดสงขลา พัทลุงทั้งจังหวัด และ 2 อำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช การสำรวจแหล่งท่องเที่ยว 90 แหล่ง แบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 42 แหล่ง แหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ 40 แหล่ง และแหล่งวัฒนธรรมประเภทวิถีชีวิตชุมชน 18 แหล่ง นอกจากได้ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวแล้ว พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีความเหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่มีความพร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ปราชญ์ชุมชน นักสื่อความหมายท้องถิ่น โดยมีตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้

วันที่ 1 เกาะยอ วิถีโหนด นา เล ตลาดริมน้ำคลองแดน

09:00 ยินดีต้อนรับคณะสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่

เดินทางสู่เกาะยอ จ. สงขลา นำท่านชมวัดท้ายยอ เป็นวัดแห่งแรกบน   เกาะยอ ภายในวัดมีสถาน น่าสนใจ เช่น กุฏิเรือนไทย สถาปัตยกรรมเรือนไทย ภาคใต้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาอายุมากกว่า 200 ปี

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางต่อไปชุมชนท่าหิน ชมวิถี “โหนด-นา-เล” บนคาบสมุทรสทิงพระ เป็นวิถีพื้นบ้านของคนสงขลา ชมอาชีพตาลโตนด และการแปรรูปข้าว ซึ่งเป็นวิถีที่สืบทอดกันมานานนับร้อยปีจวบจนปัจจุบัน

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:30

นำท่านเดินทางสู่ตลาดริมน้ำคลองแดภายในตลาดมีบ้านและห้องแถวเก่าแก่ที่สร้างมานับสิบปี ตั้งเรียงราย เลียบริมแม่น้ำ 3 สาย พร้อมการสร้างสะพานไม้เพื่อใช้

เป็นทางเดินในการเยี่ยมชมตลาด ในวันเสาร์จะมีอาหารและสินค้าพื้นบ้านมากมายโดยเน้นความสะอาด อร่อยและราคาถูก โดยใช้วัสดุธรรมชาติมาห่อและใช้เป็นภาชนะ สักการะพระพุทธรูปทองคำ ชมสถาปัตยกรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่วัดคลองแดน และฐานเรียนรู้การร้อยลูกปัดมโนราห์และการทำลูกหวือของเล่นชุมชน

17:30 เข้าที่พักโฮมสเตย์ชุมชน ร่วมรับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 แสงแรกคลองปากประ ทะเลน้อย หมู่บ้านทำกระจูด สวนไผ่ และหมู่บ้านทำโพน

04:00 ออกจากที่พักเดินทางสู่ทะเลน้อย ล่องเรือคลองปากประ ชมแสงแรกของทะเลสาบสงขลา ผ่านวิวยอยักษ์ และชมวิถีชีวิตของผู้คนประกอบอาชีพยามเช้า พร้อมเก็บภาพบรรยากาศทุ่งดอกบัว (ทะเลน้อย) ที่สวยงาม และนกอพยพนานาชนิด
08:30 รับประทานอาหารเช้าที่ท่าเรือทะเลน้อย
09:30 เดินทางกลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 11:00 เดินทางถึงสวนไผ่คุณขวัญ รับฟังบรรยายสรุป เดินชมสวนไผ่บนพื้นที่ 10 ไร่ ปลูกไผ่มากกว่า 40 สายพันธุ์
12:00 รับประทานอาหารเที่ยงในสวนไผ่
 13:30 ชมการสานกระจูดและผลิตภัณฑ์จากกระจูด ภูมิปัญญาในการทำจักสานสืบทอดมาตั้งแต่ปู่ ย่า ตา ยาย นับ 100 ปีมาแล้วผลิตภัณฑ์จากกระจูด มีลักษณะที่โดดเด่น คือ จะมีความนุ่มและสวยงาม คงทนทำจากวัสดุท้องถิ่นซึ่งหาได้ใน รูปแบบสวยงามทันสมัย มีคุณภาพคงทน
15:30 นำท่านไปชมการทำกลองโพน ชาวบ้านเรียกว่า”โพน” อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนพัทลุงหรือคนเมืองลุงมายาวนาน ทุกปีจะมีการแข่งขันเพื่อประชันเสียงโพนกันทั้งจังหวัด
17:30 นำท่านเข้าที่พักในจังหวัดพัทลุง พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:30 รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 วัดวัง กิจกรรมเขียนเรียงความภาพถ่าย และสนามบินหาดใหญ่

8:00 รับประทานอาหารเช้า
9:00 นำท่านไปชมวัดวังเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง เดิมเป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ต่อมาได้สร้างขึ้นใหม่โดยพระยาพัทลุง (ทองขาว) ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีภาพจิตรกรรมวัดวัง ประวัติภาพเขียนนี้มีอยู่โดยรอบ เขียนขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๔ กล่าวกันว่าเป็นฝีมือช่างคณะเดียวกับที่เขียนภาพจิตรกรรม ฝาผนังในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
11:00 กิจกรรมเขียนเรียงความภาพถ่ายโดยคุณนิพนธ์ เรียบเรียง
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 กิจกรรมเขียนเรียงความภาพถ่าย (ต่อ)
15:30 ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ
17:30 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

Gallery – ภาพส่วนหนึ่งของทริปท่องเที่ยว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โทรศัพท์ 081 -939-8195

Email: drkorntat@Hotmail.com prachyakornc@gmail.com
Website: www.plearntrip.com Facebook: www.facebook.com/travellakesongkhla

หจก.อัลนา ฮอลิเดย์ ทัวร์

229 ถนนเมืองใหม่ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 074-221599 โทรศัพท์ มือถือ 081-7679491 โทรสาร 074-221599
ใบอนุญาตเลขที่ 44/00082 Email: alnaholidaytour@gmail.com ID Line Kusaharina